Barbara Thomason
Strings, Viola59 Average Yachtski