Frederick Seykora
Cello, Strings48.38 Average Yachtski