Gayle Levant
Harp, Performer46.25 Average Yachtski